Klachtenprocedure

Procedure bij klachten en geschillen

Instituut Dangremond zet zich ervoor in de leerlingen te voorzien van een kwalitatief goed traject van begeleiding en scholing ten einde het doel van de opleiding, het diploma, te halen.

Mochten er zich problemen voordoen, bijvoorbeeld door een verschil van mening, een misverstand of een fout, dan zal de ontevredenheid doorgaans weggenomen worden door een gesprek.

 

De betrokkenen bespreken de kwestie

Indien u ontevreden bent of een verschil van mening hebt over de manier waarop u door ons ondersteund wordt tijdens de opleiding, dan kunt u het in eerste instantie bespreken met de betrokken docent. Vaak kan het probleem dan direct opgelost worden. Hierbij wordt uitgegaan van een positieve inzet van beide kanten.

 

Soms kan een volgende stap nodig zijn

Als uw probleem niet verholpen is, kunt u het secretariaat of de directie inlichten over de problemen. Die zal de klacht onderzoeken, onder andere door een gesprek met u te hebben en met de betrokken docent. Er is sprake van “hoor en wederhoor”. Uiteindelijk geeft het secretariaat of de directie een oordeel over uw klacht. Als de klacht gegrond is, bepaalt het secretariaat of de directie wat er gebeurt om het probleem op te lossen om tot een werkbare situatie te komen. Indien u de oplossing niet accepteert, kan de toegang tot de opleiding u ontzegd worden.

Het secretariaat of de directie zal binnen 4 weken na het indienen van de klacht uitsluitsel geven.

Indien u het niet eens bent met het oordeel van het instituut, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van de diverse brancheorganisaties. De uitspraak van de brancheorganisatie is bindend.

Wij willen u erop wijzen dat alle klachten vertrouwelijk worden behandeld.

De toegang tot Instituut Dangremond kan u ook ontzegd worden indien één van de volgende situaties ontstaat:

  • indien de leerling handelt in strijd met de wet,
  • indien de leerling de geldende omgangsregels en huisregels niet respecteert
  • indien het functioneren van de leerling in tegenspraak is met de eisen die gesteld worden binnen de opleiding

Adressen diverse organisaties

ANBOS      

Pompmolenlaan 16, 3447 GK  Woerden, Postbus 2099, 3440 DB  Woerden, 034 8748200, www.anbos.nl

Provoet                                                                                    

Kerkewijk 69, 3901 EC  Veenendaal, 0318 551369, www.anbos.nl

Vereniging Opleidingsinstituut Uiterlijke Verzorging                                  

www.vouv.nl  /  info@vouv.nl