Cursus 0,00
0

Jouw geselecteerde cursus

0
Subtotal: 0,00
Geen producten in je winkelmand
0

Jouw geselecteerde cursus

0
Subtotal: 0,00
Geen producten in je winkelmand
Stap 3, jouw keuze is Opleiding Medisch Pedicure - Onderdeel Ondernemers-vaardigheden niveau 4: 17 oktober 2022

Opleiding Medisch Pedicure - Onderdeel Ondernemers-vaardigheden niveau 4: 17 oktober 2022

  • Lesgeld 300,-
  • 4 dagdelen
  • Brancheopleiding op MBO 4-niveau
  • Erkend branchediploma
  • Erkend door Anbos, ProVoet, Bravo
€ 300
4 dagdelen
ERKENDE
OPLEIDING
Opleiding Medisch Pedicure

Na het behalen van het branche-erkende diploma Pedicure kun je jouw kennis verbreden door het volgen van de opleiding Medisch Pedicure. Een medisch pedicure voert medische pedicurebehandelingen uit en werkt effectief samen met collega’s binnen en buiten het bedrijf. Tijdens het werk als medisch pedicure krijg je te maken met cliënten met uiteenlopende ziektebeelden die een verhoogd risico met zich meebrengen ten aanzien van problemen aan de voeten. Als medisch pedicure kun je werken in bijvoorbeeld een groepspraktijk, zorginstelling, paramedisch centrum, gezondheidscentrum, diabetescentrum of in een multidisciplinair voetenteam in een ziekenhuis. De opleiding van Instituut Dangremond voldoet aan de landelijke eisen zoals vastgesteld door Provoet en is dus een erkende opleiding. De brancheopleiding tot medisch pedicure is opgezet in drie modules of deelkwalificaties: risicovoet, specialistische technieken en ondernemersvaardigheden niveau 4.

Na het behalen van de onderdelen Risicovoet, Specialistische Technieken en Ondernemersvaardigheden niveau 4 kun je je met het branche-diploma Medisch Pedicure inschrijven in het KwaliteitsRegister Pedicures (KRP).

Onderdeel Ondernemers-vaardigheden niveau 4

Als je de branche-erkende opleiding Pedicure recent bij Instituut Dangremond gedaan hebt ben je al in het bezit van het diploma Ondernemersvaardigheden niveau 3 + 4. Twijfel je hierover of heb jij al het diploma niveau 3? Neem dan contact op met het secretariaat voor een aangepast rooster om te upgraden naar niveau 4.

Bij het onderdeel Ondernemersvaardigheden niveau 4 van de opleiding Medisch Pedicure leer je aan de hand van 4 lessen en het maken van een aantal opdrachten om een ondernemingsplan te schrijven. De huiswerkbelasting varieert van 6 tot 10 uur per week. In het ondernemingsplan beschrijf je de door jou gekozen ondernemersvorm en beargumenteer je waarom je hiervoor kiest. Daarnaast breng je een aantal bedrijfsprocessen in kaart en werk je een marketingstrategie uit met marketingactiviteiten. Daarbij maak je een presentatie of pitch van jouw ondernemingsplan waarbij je de feiten mag presenteren. Het onderdeel wordt afgesloten met een portfolio-assessment.

  • Ondernemingsvorm kiezen
  • Bedrijfsprocessen ontwikkelen
  • Bedrijfsvoering voorbereiden
  • Marketingstrategie ontwikkelen

KRP accreditatie: 10 punten – Ondernemerschap

Cursisten met een geldig AOV-diploma, waarin personeel en organisatie is meegenomen, krijgen vrijstelling voor dit onderdeel op basis van de vrijstellingenlijst die op 31 augustus 2011 door het Platform Branchediploma Voetverzorging is vastgesteld.

test

Lestijden

Deze brancheopleiding op MBO 4-niveau duurt 4 dagdelen en wordt op maandagavond gegeven van 18.45 uur tot 21.30 uur.

Cursusdagen:

17 oktober 2022

31 oktober 2022

21 november 2022

13 december 2022

Pedicures kunnen deze opleiding samen met Specialistische technieken en Risicovoet in één schooljaar volgen, maar ook een eigen tempo aanhouden (de onderdelen zijn los te volgen). Schoonheidsspecialistes kunnen deze opleiding samen met Acne, Huidverbeterende massage, Shiatsu massage en Additionele behandelingen in één schooljaar volgen, maar ook een eigen tempo aanhouden (de onderdelen zijn los te volgen). Graag zien wij dat je zelf zorgt voor pen en papier voor het maken van aantekeningen.

Het minimale aantal deelnemers in deze theoriegroep 6 en het maximale aantal deelnemers is 24.

Kosten

Lesgeld € 300,00

Examengelden (examen op locatie van Dangremond) ca. € 200,00. Je betaalt hiervan € 25,00 aan Instituut Dangremond vooraf aan het eerste theorie-examen en het restant wordt door het Examenbureau TCI geïncasseerd.

Deel deze opleiding of cursus met vrienden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Opleiding Medisch Pedicure - Onderdeel Ondernemers-vaardigheden niveau 4: 17 oktober 2022

Lesgeld

300,-

Inschrijfgeld

Niveau

Brancheopleiding op MBO 4-niveau

Diploma

Erkend branchediploma

Erkenning

Anbos, ProVoet, Bravo

Opleidingsduur

4 dagdelen

Examengelden (examen op locatie van Dangremond) ca. € 200,00. Je betaalt hiervan € 25,00 aan Instituut Dangremond vooraf aan het eerste theorie-examen en het restant wordt door het Examenbureau TCI geïncasseerd.

Deze opleiding start op de volgende data:

17/10/2022

Registreer nu en reserveer jouw opleiding of cursus bij Instituut Dangremond.

Vragen over deze opleiding of cursus, stel ze en we geven je direct antwoord.

Print overeenkomst

SCHOOLREGLEMENT
Dit schoolreglement maakt deel uit van de overeenkomst tussen school en leerling.
De overeenkomst tussen school en leerling bestaat uit het inschrijfformulier en het schoolreglement.

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN
1. Dit schoolreglement is van toepassing op alle opleidingen en cursussen die worden verzorgd door Instituut Dangremond, hierna te noemen: “de school”.
2. Degene die de opleiding volgt c.q. zal volgen zal in het navolgende worden aangeduid als: “de leerling”. In geval de leerling minderjarig is, geldt hetgeen ten aanzien van de leerling is bepaald in gelijke mate voor de ouders/verzorgers van de leerling.
3. De studiegids bevat studie-informatie van de school. In de studiegids zijn alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) vermeld.
ARTIKEL 2: DUUR VAN DE OPLEIDING
De duur van de opleiding staat in de betreffende studiegids aangegeven.
ARTIKEL 3: KOSTEN VAN DE OPLEIDING
1. Aan het volgen van een opleiding zijn de volgende kosten verbonden:
• inschrijfgeld: een eenmalig per opleiding door de school geheven bijdrage;
• onderwijsbijdrage:de school bepaalt de hoogte van onderwijsbijdrage en vermeldt deze in de studiegids. De school is gerechtigd om de onderwijsbijdrage te verhogen indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
• examenkosten: de kosten voor examens dienen door de leerling apart te worden voldaan aan de examinerende instantie(s). De examenkosten worden door de examinerende instantie(s) vastgesteld en vermeld op het aanmeldingsformulier voor het betreffende examen.
• overige kosten: de kosten voor bedrijfskleding, handdoeken, materialen, boeken en overige leer- middelen.
2. De door de school bepaalde bedragen moeten vóór aanvang van de eerste lesdag door de school zijn ontvangen. Bij het in gebreke blijven hiervan mag de school de leerling uitsluiten van het volgen van onderwijs.
ARTIKEL 4: AANMELDING / INSCHRIJVING
1. De school hanteert aanmeldingsformulieren. Inschrijving van de leerling voor een bepaalde opleiding gebeurt aan de hand van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Voor minderjarige leerlingen is ondertekening van het formulier door (één van) de ouders vereist.
2. De overeenkomst tussen de school en de leerling treedt in werking nadat het volledig ingevulde en ondertekende formulier door de school is ontvangen en wordt aangegaan voor de duur van de opleiding. De overeenkomst eindigt zodra de opleiding is geëindigd.
3. Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, zoals in het vorige lid van dit artikel is beschreven, is de leerling gehouden de overeengekomen onderwijsbijdrage te voldoen.
4. Bij de inschrijving is de leerling een door de school te bepalen bedrag verschuldigd als aanbetaling in mindering op de onderwijsbijdrage, alsmede het inschrijfgeld.
5. De leerling moet iedere wijziging in de persoonlijke gegevens (adres, burgerlijke staat, etc.) per omgaan- de schriftelijk aan de school melden. De leerling moet eveneens de resultaten van examens direct doorgeven aan de school. 6. Het is de leerling bekend dat de n.a.w.-gegevens aan medeleerlingen kunnen worden verstrekt.
7. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is beëindigd en partijen aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan.
ARTIKEL 5: LESTIJDEN EN LESPLAATS
1. De school is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de lesdag(en) of lestijd(en) minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. De school dient dit aan de betreffende leerling(en) schriftelijk mee te delen en indien een dergelijke wijziging de leerling niet convenieert, kan deze dit, binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk kenbaar maken aan de school en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de leerling, worden ontbonden en een gedane aanbetaling worden terugbetaald.
2. De school is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden en/of de plaats waar de lessen worden gegeven te wijzigen.
3. De vakanties worden door de school bij aanvang van het opleidingsjaar bekend gemaakt.
ARTIKEL 6: DE OPLEIDING
De leerling wordt de garantie gegeven dat het studiepakket geheel is afgestemd op de eisen van de examenafnemende instantie(s). Indien deze eisen worden gewijzigd, wordt het studiepakket hieraan aangepast. Het studiepakket staat in de studiegids vermeld.
ARTIKEL 7: EXTRA LESSEN VOOR EEN HEREXAMEN
Indien een leerling voor een examen is afgewezen zal de school voor het volgen van extra lessen een evenredig deel van de onderwijsbijdrage aan de leerling in rekening brengen.
ARTIKEL 8: MATERIALEN
1. De school bepaalt welke materialen, uitrusting en boeken tijdens de opleiding dienen te worden gebruikt en/of mogen worden gebruikt, en welke materialen tijdens de lessen beschikbaar worden gesteld.
2. Materialen en boeken die door de school worden geleverd, dienen vóór aanvang van de opleiding betaald te zijn.Bij gebreke daarvan wordt de leerling van het onderwijs uitgesloten.
ARTIKEL 9: HUISREGELS
1. De leerling is gehouden het bepaalde in de “Leef- en werkregels” na te leven.
2. De leerling verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.
3. De leerling verbindt zich alle opgegeven theoriehuiswerk naar behoren te maken en de praktijktaken naar behoren uit te voeren. Onder dit laatste wordt verstaan het geleerde programma in zijn geheel tenminste viermaal per week te oefenen.
4. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dienen leerlingen hiervan, onder opgave van de reden, voor aanvang van deles kennis te geven aan de school. Indien het minderjarige leerlingen betreft, dient hun wettelijke vertegenwoordiger zulks te doen.
5. De leerling verbindt zich tenminste 5 minuten voor aanvang van de lessen in het leslokaal aanwezig te zijn. Indien een leerling meer dan eens, zonder geldige reden, te laat op de lessen verschijnt, is de docent bevoegd de leerling de toegang tot deze les te weigeren.
6. De leerling verbindt zich, zich in de school en in de onmiddellijke omgeving van de school, dusdanig te gedragen dat de goede naam van de school niet geschaad wordt en dat aan derden geen overlast of schade berokkend wordt. De school is gerechtigd om, na de leerling eenmaal te hebben gewaarschuwd, de leerling verdere toegang tot de school te ontzeggen. In ernstige gevallen kan ook zonder voorafgaan de waarschuwing tot het nemen van de maatregel worden overgegaan.
7. Roken. Het is niet toegestaan in het schoolgebouw te roken.
8. Fietsen en bromfietsen. De school beschikt niet over een rijwielstalling. Het is leerlingen en modellen niet toegestaan rijwielen en dergelijke in het schoolgebouw te plaatsen. Met een kettingslot aan het hek van het plantsoen voor het schoolgebouw is de beste plaats.
9. Modellen. Gedurende de opleiding zal de leerling tijdens de praktijklessen regelmatig op modellen dienen te werken.Hoe en wanneer zal tijdig door de docent bekend worden gemaakt. De leerling dient in principe zelf voor de modellen te zorgen; dit kunnen bijvoorbeeld oefenmodellen van thuis zijn. In noodgevallen kan de leerling een beroep doen op de school en om schoolmodellen uit het “schoolmodellenboek” vragen.
ARTIKEL 10: RECHTEN VAN DE SCHOOL
1. De school behoudt zich het recht voor afwijzend op aanmeldingen te beslissen, indien het aantal aan- meldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft.
2. De school behoudt zich het recht voor om de leerling de toegang tot de opleiding te weigeren indien de onderwijsbijdrage niet binnen de overeengekomen termijn is betaald. De betalingsverplichting van de leerling blijft evenwel volledig bestaan. Zodra de leerling de onderwijsbijdrage alsnog heeft voldaan en hiervan desgevraagd een (betalings) bewijs aan de school kan overleggen, verkrijgt de leerling direct toegang tot de opleiding. Het als gevolg van voorgaande gedeeltelijk mislopen van de opleiding komt voor rekening en risico van de leerling.
3. De school behoudt zich het recht voor om na overleg met de leerling, aanmeldingen niet te aanvaarden, indien niet aan de toelatingseisen voor deelname aan de desbetreffende opleiding wordt voldaan.
4. De school behoudt zich het recht voor om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzi-gingen aan te brengen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
5. De school zal de leerling zo spoedig mogelijk informeren over de in lid 4 genoemde wijzigingen met betrekking tot hetgeen is overeengekomen.
6. De school behoudt zich het recht voor de leerling van verdere deelneming aan een opleiding uit te sluiten, wanneer het gedrag van de leerling of anderszins daartoe aanleiding geeft. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden. Uitsluiting laat de betalingsverplichting van de leerling onverlet.
ARTIKEL 11: ANNULERING/ONTBINDING
1. Annulering door de leerling is slechts mogelijk per aangetekend schrijven. Annulering vindt alsdan plaats met inachtneming van het volgende:
• bij annulering tot 28 dagen voor de eerste les is de leerling 5% van de onderwijsbijdrage aan de school verschuldigd, met een minimum van € 75,00;
• Bij annulering vanaf 28 dagen tot 14 dagen voor de eerste les is de leerling 10% van de onderwijsbijdrage aan de school verschuldigd, met een minimum van € 150,00;
• Daarna is annulering nog slechts mogelijk overeenkomstig paragraaf 2 van dit artikel.
2. Mocht een leerling tijdens de opleiding besluiten af te zien van het verder volgen van de opleiding, dan dient dit schriftelijk aan de directie van de school kenbaar te worden gemaakt in een aangetekend schrijven of door persoonlijke overhandiging van dit schrijven met bewijs van ontvangst door de school. Hierbij dient een opzegtermijn van 5 (vijf) maanden in acht genomen te worden, ingaande op de eerste van de maand volgend op de maand waarin de opzegging geschiedt. Beëindiging door de leerling op een kortere termijn is niet mogelijk. Bevestiging van de opzegging wordt door de school schriftelijk gedaan.
3. Bij overlijden van de leerling wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van de datum van overlijden. Reeds tevoren betaalde onderwijsbijdragen worden, voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst, terugbetaald.
4. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, onvoldoende aanmeldingen, teveel aanmeldingen (overtekening) of ziekte van een docent, is de school gerechtigd een opleiding te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade of kosten aan de zijde van de leerling. Eventueel door de leerling vooruitbetaalde gelden zullen alsdan door de school aan de leerling gerestitueerd worden.
5. De school is bevoegd eenzijdig schriftelijk de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, als de leerling zich op dusdanige wijze gedraagt dat de belangen van de school of van andere leerling daardoor ernstig worden geschaad. Het voorgaande laat de verplichting tot het betalen van alle uit de overeenkomst voortvloeiende financiële verplichtingen onverlet.
6. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst isbeëindigd en partijen aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan.
7. Bij inschrijving via Internet is een bedenktermijn van 14 dagen van toepassing. Binnen 14 dagen na inschrijving kan de leerling kosteloos annuleren.
ARTIKEL 12: BETALING VAN DE ONDERWIJSBIJDRAGE
1. De school bepaalt de termijnen waarin de onderwijsbijdrage voldaan mag worden.
2. Betaling van de onderwijsbijdrage of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Voor iedere contante betaling ontvangt de leerling een kwitantie, waarbij betalingen met pin gelijk wordt gesteld met contante betaling.
3. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van de school blijft de verplichting tot betaling van de onderwijsbijdrage onverminderd bestaan; ook in dit geval is het door de leerling nog verschuldigde bedrag in zijn geheel direct opeisbaar.
4. Indien de onderwijsbijdrage niet tijdig en volledig, volgens de overeengekomen betalingswijze en betalingstermijnen,is betaald:
A.zal de leerling aan de school een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B.zal de leerling, na daartoe door de school te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
C.heeft de school het recht, voor elke aan de leerling verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de leerling in rekening te brengen. De school zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
5. Ter keuze van de school kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. In dat geval is het verschuldigde bedrag in zijn geheel direct opeisbaar. Alsdan heeft de school tevens het recht de leerling de toegang tot de opleiding te weigeren.
6. Indien de leerling niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de school bevoegd de nakoming van de jegens de leerling aangegane verplichtingen op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien de school het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de krediet- waardigheid van de leerling te twijfelen.
7. Door de leerling gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de leerling bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
ARTIKEL 13: KLACHTEN EN KLACHTBEHANDELING
1. Wij hanteren een klachtenprocedure, zie website (www.dangremond.com) voor meer informatie.
2. Tevens krijgt een leerling de eerste lesdag de klachtenprocedure op papier uitgereikt.
ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID
1. De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die de school bij de uitoefening van zijn werkzaam- heden inschakelt.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de school – uit welkenhoofde ook – beperkt tot het netto bedrag van de verschuldigde onderwijsbijdrage van de opleiding. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de school nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de school gesloten verzekering.
4. Al het door de school ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmateriaal is op zorgvuldige wijze, naar beste kunnen samengesteld. Evenwel kan de school op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de opleidingsmaterialen.
5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de school tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
6. De leerling verliest diens rechten jegens de school, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de school tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
A.voormelde schade is ontstaan doordat de leerling niet conform de door de school gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
B.voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens de leerling aan de school zijn verstrekt en/of voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, adviezen, informatie en materialen ten behoeve van de samenstelling van het opleidingsmateriaal;
C.voormelde schade is ontstaan doordat de leerling onvoldoende of onjuiste informatie aan de school heeft verstrekt.
7. De school is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de leerling of de modellen toebehorende voorwerpen/materialen.
8. Alle schade door de leerling aan het schoolgebouw, het meubilair, de apparatuur etc. toegebracht – hetzij moedwillig,hetzij door onachtzaamheid – zal op kosten van de leerling of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld.
9. De leerling is aansprakelijk voor beschadiging door hem of haar – hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid – aan kleding en andere eigendommen van derden.
ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. De auteursrechten op het door de school aan de leerling verstrekte lesmateriaal berust bij de school, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de school mogen de verstrekte bescheiden niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, waaronder mede wordt verstaan het ter hand stellen of ter inzage geven aan derden.
3. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van een opleiding is verboden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de school en de leerling gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de school de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de school gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. De leerling kan binnen 1 (één) maand nadat de school aan de leerling kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de school kenbaar maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
ARTIKEL 17: CAMERA TOEZICHT
1. De leerling is er van op de hoogte dat er door het hele pand en in de praktijklokalen camera toezicht is. Door ondertekening van deze overeenkomst geeft de leerling toestemming voor het gebruik hiervan. In het geval van constatering van diefstal zal verwijdering van de school plaats vinden zonder restitutie van het schoolgeld.
ARTIKEL 18: PRIVACY VERKLARING / GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Instituut Dangremond heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij bij Instituut Dangremond met persoonlijke informatie omgaan.
1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Alle gegevens die door Instituut Dangremond worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Instituut Dangremond geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
Instituut Dangremond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
2. Instituut Dangremond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw aanmelding.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en kennisgeving en/of aanbiedingen van onze producten.
Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u toestemming dat deze persoonsgegevens tevens gebruikt c.q. gedeeld mogen worden met:
– Het examen orgaan waar wij mee werken
– Administratiekantoor waar wij mee werken
– Tacitus leerlingen administratie
– Onze groothandel Privilege Beauty
3. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dangremond.com.
Voor de volledige Privacy verklaring verwijzen wij u naar onze site:
https://www.dangremond.com/privacyverklaring